Regulamin do 31-12-2022

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym barbermania.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Fryzomania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3, NIP 5961764356, REGON 521830072, KRS: 0000968379, kapitał zakładowy 6000 złotych, w całości opłacony.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.barbermania.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@barbermania.pl), telefonicznie pod numerami +48 95 880 0021 (od godz. 9:00 do 15:00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
 7. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.
 10. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 12. Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
 13. Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
 14. Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.
 15. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
 16. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 17. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 18. Postanowienie § 2 ust. 17 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 8, § 5 ust. 14 oraz § 10 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu.

 

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
  2. przez telefon pod numerem +48 95 880 0021
  3. pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@barbermania.pl.
 2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Finalizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Szczegóły składania ofert poprzez telefon znajdują się w zakładce „Zamówienia telefoniczne” na stronie Sklepu.
 4. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
  1. e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia - wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie oferty przez Kupującego,
  2. w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożenia oferty – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie przez Sprzedawcę oferty do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 5. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:
  1. rodzaju Towaru wraz z jego kodem ID oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),
  2. ilości zamawianych Towarów,
  3. pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), e-mail oraz – w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem – numer NIP,
  4. informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności),
  5. preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.
  6. chęć otrzymania faktury.
 6. Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 7. Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.
 8. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 9. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań) oraz CashBill (świadczonych przez CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297),
  3. sprzedaż ratalna (świadczona przez PayU S. A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),
  4. leasing (świadczony przez LeaseLink Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, NIP 5272698282),
  5. gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 10. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 lub 7 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 11. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł). Koszty dostawy poza granicami Polski, które zobowiązany jest ponieść Kupujący, uwidaczniane są w formularzu w trakcie procedury składania oferty, po dokonaniu wyboru danego kraju na terenie Europy. Mają one charakter orientacyjny i maksymalny. Rzeczywiste koszty dostawy poza granicami Polski ustalane są z Kupującym indywidualnie. W celu uzgodnienia warunków dostawy poza granicami Polski Sprzedawca zaleca, aby Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, skontaktował się ze Sprzedawcą.
 12. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail lub telefonicznie – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.
 13. Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

 

FORMA DOSTAWY FORMA PŁATNOŚCI WARTOŚĆ ZAKUPÓW KOSZTY PRZESYŁKI
List polecony do 500g Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta
do 350 zł
powyżej 350 zł
6.50 zł
0 zł
List polecony od 500g do 1000g Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta
do 350 zł
powyżej 350 zł
8.70 zł
0 zł

Poczta Polska - Odbiór w punkcie

Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta

do 350 zł
powyżej 350 zł

9.90 zł
0 zł

Przesyłka pocztowa 48H Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta, Raty PayU
do 350 zł
powyżej 350 zł
12,30 zł
0 zł
Przesyłka pocztowa 48H Płatność przy odbiorze do 350 zł
od 350 do 600 zł
powyżej 600 zł
16,30 zł
4 zł
0 zł
Inpost Paczkomat Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta
do 350 zł
powyżej 350 zł
13,00 zł
0 zł
Kurier Płatność przelewem, Szybkie płatności PayU / Karta, Raty PayU
do 350 zł
powyżej 350 zł
12,90 zł
0 zł
Kurier Płatność przy odbiorze do 350 zł
od 350 do 600 zł
powyżej 600 zł
16,90 zł
4 zł
0 zł

 

z wyjątkiem mebli i dużych sprzętów fryzjerskich i kosmetycznych w przypadku, których wysyłka uzależniona jest od wagi produktu i podawana w koszyku przy finalizacji zamówienia. Koszty wysyłki i odesłania:

Hoker (paczka) od 18zł do 36zł

Fotele, pomocniki, wózki, podnóżki (paczka) : 36zł

Konsolety, Myjnie, Recepcje, Witryny, Sofy, poczekalnie, labory : 126zł

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. W przypadku umów sprzedaży mebli fryzjerskich i kosmetycznych oraz Towarów o wartości powyżej 1000 zł (tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 80 % wartości Towaru. Ponadto w przypadku niektórych Towarów - wskazanych na stronie Sklepu - warunkiem realizacji umowy sprzedaży jest dokonanie przez Kupującego zapłaty całej wartości Towaru przelewem na konto Sprzedawcy.
 4. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej kosmetyków marki Kerastase dlatego ma prawo ograniczyć ilości sprzedawanych produktów marki Kerastase do 6 sztuk jednej referencji miesięcznie.
 5. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 6. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką biznesową) lub firmy kurierskiej. Czas dostawy przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską maksymalnie wynosi 2-3 dni. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.
 12. Firmy kurierskie podejmują dwie próby dostarczenia przesyłki. W razie bezskuteczności tych prób przesyłka jest zwracana Sprzedawcy.
 13. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.
 14. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.
 15. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 16. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 17. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 5
Faktury korygujące

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z przepisami, fakturę korygującą wystawia się w sytuacji:
  • obniżenia ceny, np. w formie rabatu,
  • zwrotu towaru,
  • zwrotu całości lub części zapłaty,
  • podwyższenia ceny,
  • pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury.
 2. Poświadczeniem odbioru korekty przez nabywcę jest dokumentacja potwierdzająca ustalenie z nabywcą warunków wystawienia faktury korygującej. Dokumentacja ta potwierdza, że obie strony transakcji (Sprzedawca i Kupujący) znają i akceptują nowe zmienione warunki transakcji. Przez uzgodnienie warunków transakcji rozumie się posiadanie dokumentów, z których to uzgodnienie wynika. Jeżeli podatnik w konkretnym przypadku nie dysponuje dokumentami innymi niż sama faktura korygująca, to wystawiona faktura korygująca również na gruncie wprowadzanych przepisów ustawy o VAT będzie dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji (w przypadku możliwości potwierdzenia, że faktura została dostarczona do nabywcy)”. Oznacza to, że posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Kupującego również uprawnia do ujęcia faktury korygującej w ewidencjach.

 

§ 6
Rękojmia i Gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@barbermania.pl. Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 12. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 13. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
 14. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.”

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj , jednak nie jest to obowiązkowe. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@barbermania.pl, numer telefonu: +48 95 880 0021, osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub wysłać do siedziby Sprzedawcy Fryzomania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3, NIP 5961764356, REGON 521830072, KRS: 0000968379, kapitał zakładowy 6000 złotych, w całości opłacony.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

 

§ 8

Umowne prawo do wymiany towaru

 1. Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 7 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 6 Regulaminu) Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę Towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru (tzw. „wymiana umowna”).
 2. W celu skorzystania z umownego prawa do wymiany towaru w pierwszej kolejności należy odstąpić od umowy sprzedaży zwracanego Towaru zgodnie z procedurą opisaną w § 7, a następnie złożyć zamówienie na nowy Towar.
 3. Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć prawidłowo wypełniony wzór odstąpienia od umowy. W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
 4. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany Towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie Towaru.

 

 

 

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca
  Fryzomania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3, NIP 5961764356, REGON 521830072, KRS: 0000968379, kapitał zakładowy 6000 złotych, w całości opłacony.
  Siedziba firmy, adres do korespondencji i przesyłek: os. Centrum 3, 66-300 Międzyrzecz
  tel. +48 504 277 407
  e-mail: sklep@barbermania.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazuje je do Google i Criteo GmbH, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, a przez Criteo GmbH na serwerach w Niemczech.
 6. Nasza strona wykorzystuje w celach reklamowych pliki cookies/identyfikatory treści reklamowych. Dzięki temu możemy prezentować odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami reklamy na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach elektronicznych. Technologie retargetujące wykorzystują pliki cookies oraz identyfikatory treści reklamowych do wyświetlania reklam opartych na Państwa historii korzystania z przeglądarki.

  Mogą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, odwiedzając poniższe strony internetowe:

  http://www.networkadvertising.org/choices/

  http://www.youronlinechoices.com/

  Możemy udostępniać naszym zaufanym partnerom reklamowym dane, takie jak identyfikatory techniczne pochodzące z danych Państwa rejestracji na stronie. Umożliwi im to skojarzenie Państwa urządzeń i/lub środowisk oraz zapewnienie bezproblemowego doświadczenia na różnych urządzeniach i w różnych środowiskach, z których Państwo korzystają. Aby przeczytać więcej na temat ich możliwości kojarzenia użytkowników na różnych platformach, zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności na wyżej wymienionych platformach lub podanymi poniżej.

  Zasady prywatności Criteo: http://www.criteo.com/pl/privacy

 7. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@barbermania.pl, numer telefonu: +48 95 880 0021 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.barbermania.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 12.08.2022 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu,
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.